Wczytywanie...

Psychoterapia i psychiatria

Maria Pniewska i Rafał Pniewski

„Borderline i CHAD w uję­ciu medy­cznym i psych­oanali­tycznym” (10 godzin dyda­kty­cznych)

Szkolenie będzie prowa­dzo­ne w try­bie ONLINE.
Opis
Ce­lem szko­lenia będzie przed­sta­wie­nie pro­ble­ma­tyki zabu­rzeń afekty­wnych dwu­biegu­nowych i oso­bo­wości chwie­jnej emocjo­nalnie – border­line w ujęciu medy­cznym i psycho­anali­tycznym.
Podczas szko­lenia ucze­stnicy zapo­znają się z:
- klasy­fi­kacją zabu­rzeń afekty­wnych dwu­biegu­no­wych, ich etio­logią i sympto­mato­logią - w ICD10 (ze zmia­nami w ICD 11) i w DSM 5
- spektrum zaburzeń afe­kty­wnych dwu­bie­gu­no­wych, w tym z cyklo­tymią - „osobo­wością mania­kalno depre­sy­jną”
- różni­co­wa­niem zabu­rzeń afe­kty­wnych dwu­bie­gu­no­wych i cho­rób oraz zabu­rzeń, w któ­rych wy­stę­pują obja­wy ty­powe dla CHAD, ale są one inny­mi jedno­stka­mi choro­bo­wyvmi
- kryteriami diagno­sty­cznymi - sympto­mato­logią i etio­logią osobo­wości border­line w ICD 10 (ze zmia­na­mi w ICD 11) i w DSM 5
- najczęstszymi proble­mami w pracy psy­cho­te­ra­peu­ty­cznej i lekar­skiej z oso­bami z oso­bo­wo­ścią border­line
- podsta­wo­wy­mi infor­mac­jami o leczeniu farma­ko­lo­gi­cznym zabu­rzeń afe­kty­wnych dwu­bie­gu­no­wych
- pod­stawowymi infor­ma­cjami o możli­wo­ściach farma­kolo­gi­cznego lecze­nia osób z osocbo­w­ością emo­cjo­nal­nie chwiej­ną
- psychoanalitycznymi koncepcjami wyjaśniającymi przyczyny kształtowania się osobowości borderline
- psychoanalitycznymi koncepcjami powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej
- zasadami psychoterapeutycznego leczenia osób z osobowością borderline, w oparciu o rozumienie psychoanalityczne i psychoanalityczną technikę pracy;
- możliwościami i ograniczeniami psychoterapeutycznego leczenia osób chorujących na CHAD
W części praktycznej uczestnicy poprzez analizę opisów przypadków będą mieli możliwość bliższego przyjrzenia się funkcjonowaniu osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym i z osobowością chwiejną emocjonalnie – borderline w praktyce psychiatry i psychoterapeuty.
Koszt
450 zł
Terminy
W sprawie najbliższego terminu prosimy o kontakt z sekretariatem (kontakt@isphs.pl).
Zgłoszenia
Zapisy do wyczerpania limitu miejsc: kontakt@isphs.pl
Zainteresowanym wystawiamy fakturę oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
Prowadzący
Rafał Pniewski, psychoterapeuta psychoanalityczny certyfikowany w ISPHS i PTPP, analityk grupowy IAGR, psychiatra, wykładowca w ISPHS oraz w szkołach psychoterapii akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, publicysta i autor psychoanalitycznego podcastu „Czy my się znamy”

img

„Zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne w ujęciu medycznym i psychoanalitycznym. Diagnozowanie, różnicowanie i leczenie”


Celem szkolenia będzie przedstawienie problematyki zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego w ujęciu medycznym i psychoanalitycznym.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:
- symptomatologią i rozpoznawaniem zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego zgodnie z klasyfikacją w ICD 10 (ze zmianami w ICD 11) i w DSM 5;
- powiązaniami i różnicowaniem zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego z innymi chorobami i zaburzeniami (m.in. depresyjnymi, psychotycznymi i z anankastycznym zaburzeniem osobowości);
- psychoanalitycznymi koncepcjami wyjaśniającymi powstawanie zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego;
- psychoanalitycznym rozumieniem osobowości anankastycznej;
- podstawowymi informacjami o leczeniu farmakologicznym osób z zaburzeniem obsesyjno- kompulsyjnym;
- możliwościami psychoterapeutycznego leczenia osób z zaburzeniem obsesyjno- kompulsyjnym, w oparciu o rozumienie psychoanalityczne i psychoanalityczną technikę pracy;
W części praktycznej uczestnicy poprzez analizę opisu przypadków klinicznych będą mieli możliwość bliższego przyjrzenia się funkcjonowaniu osób z zaburzeniem obsesyjno- kompulsyjnym w praktyce psychiatry i psychoterapeuty.
Prowadzący:
Rafał Pniewski, psychiatra, psychoterapeuta psychoanalityczny certyfikowany w ISPHS i PTPP, analityk grupowy IAGR, wykładowca, publicysta i autor psychoanalitycznego podcastu „Czy my się znamy”
Termin: 27.11.2022 (niedziela) w godz. 8:00-16:30 (10 godzin dydaktycznych).
Koszt: 450 zł
Zapisy do wyczerpania limitu miejsc : kontakt@isphs.pl
Na życzenie wystawiamy fakturę oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia

img

img
Wykonanie FoxFactory - grafika autorstwa Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej