Wczytywanie...

Psychoterapia i psychiatria

Maria Pniewska i Rafał Pniewski

Gabinet psy­cho­te­rapii psycho­ana­lity­cznej

Maria Pniewska

img

specjalista psycholog kliniczny, certy­fiko­wany psycho­tera­peuta psycho­ana­litycznyWięcej informacji
Udzielam konsultacji psy­cho­lo­gi­cznych i pro­wadzę psycho­terapię psycho­analityczną osób doro­słych z zaburze­niami depre­syjnymi, lękowymi i z zaburze­niami osobo­wości.
Posiadam drugi stopień specja­lizacji w zakresie psycho­logii klinicznej, a także certy­fikat psycho­terapeuty Polskiego Towa­rzystwa Psycho­logicznego (nr 180), certy­fikat psycho­tera­peuty psycho­ana­litycznego Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psycho­terapii Psycho­analitycznej (nr 217) oraz Insty­tutu Studiów Psycho­anality­cznych im.Hanny Segal (nr 26), certyfikat superwizora ISPHS.

Od 25 lat pra­cuję jako psycho­log i psycho­terapeuta. Przez 10 lat byłam zatru­dniona w Oddziale Chorób Afe­ktywnych CSK w Łodzi, a od 20 lat pro­wadzę pry­watną pra­ktykę psychote­rapeutyczną.

Ukończy­łam studia psycho­logiczne (specja­lizacja klini­czna), a także pełne szko­lenie w zakresie psycho­terapii w Studium Psycho­terapii Labo­ratorium Psycho­edukacji w Warszawie (specja­lizacja psycho­dyna­miczna), cztero­letnią Psycho­ana­lityczną Szkołę Psycho­terapii Polskiego Towa­rzy­stwa Psycho­terapii Psycho­anali­tycznej oraz dwu­letni Kurs Super­wizo­rski w  Insty­tucie Studiów Psycho­anality­cznych im.Hanny Segal.

Jestem członkiem Polskiego Towa­rzystwa Psycho­logicznego, Polskiego Towa­rzystwa Psycho­terapii Psycho­ana­lity­cznej oraz Insty­tutu Studiów Psycho­anality­cznych im. Hanny Segal, którego jestem wiceprezesem.

Kontakt

tel. +48 600 325 252
mariapniewska@autograf.pl

Gabinet psy­chia­trii i psy­cho­te­ra­pii psycho­analitycznej

Rafał Pniewski

img

specjalista psychiatra, certy­fiko­wany psycho­tera­peuta psycho­ana­litycznyWięcej informacji
Jestem lekarzem - specja­listą w zakresie psychia­trii osób dorosłych. Zajmuję się konsu­ltowaniem i leczeniem pacje­ntów z zaburz­eniami i chorobami psychi­cznymi, z proble­mami emocjo­nalnymi, doświa­dczających kryzysu oraz pro­blemów adapta­cyjnych. Prowadzę także psycho­terapię psycho­analityczną osób doro­słych.

W latach 1991-2000 praco­wałem jako psych­iatra i nauczyciel akade­micki w Oddziale Chorób Afe­kty­wnych i w Oddziale Leczenia Zabu­rzeń Psycho­tycznych Osób Doro­słych I Kliniki Psychia­trycznej Centra­lnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Dodatkowo byłem zatru­dniony jako psychia­tra w Miejskim Ośrodku Profi­laktyki i Terapii Uzale­żnień w Łodzi i jako wykła­dowca Po­dyplo­mowego Studium Profila­ktyki Uzale­żnień UŁ.
Od 1994 r. przy­jmuję pacjentów w  prywa­tnym gabinecie.

Ukończył­em cztero­letnie szkole­nie w Instytu­cie Analizy Grupo­wej „Rasztów”, w którym uzysk­ałem certy­fikat grupowego psycho­terapeuty anality­cznego, cztero­letnią Psycho­analit­yczną Szkołę Psycho­terapii Polskiego Towa­rzystwa Psycho­terapii Psycho­anali­tycznej (certy­fikat psycho­tera­peuty psycho­ana­litycznego nr 218) oraz dwuletni Kurs Super­wi­zorski w  Insty­tucie Studiów Psycho­anality­cznych im.Hanny Segal.

Prowadzę wykłady i  seminaria kliniczne w Szko­łach Psycho­terapii atesto­wanych przez Polskie Towa­rzystwo Psychia­tryczne oraz w  Insty­tucie Studiów Psycho­anality­cznych im.Hanny Segal.

Działam społecznie w organi­zacjach poza­rządo­wych związa­nych z popula­ryzo­wa­niem psycho­terapii psycho­ana­lity­cznej. Jestem sekre­ta­rzem Insty­tutu Studiów Psycho­anality­cznych im.Hanny Segal.

Prow­adzę podkast psycho­ana­lity­czny Czy My się znamy?
fanpage podkastu: img

Kontakt

tel. +48 602 238 405
rafal.pniewski@wp.pl
I speak English / Hablo Español


img
Wykonanie FoxFactory - grafika autorstwa Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej