Wczytywanie...

Psychoterapia i psychiatria

Maria Pniewska i Rafał Pniewski

Gabinet psy­cho­te­rapii psycho­ana­lity­cznej

Maria Pniewska

specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psycho­logi­cznego, certy­fiko­wany psycho­tera­peuta psycho­ana­lityczny Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psycho­terapii Psycho­analitycznej

Udzielam konsultacji psy­cho­lo­gi­cznych i pro­wadzę psycho­terapię psycho­analityczną osób doro­słych z zaburze­niami depre­syjnymi, lękowymi i z zaburze­niami osobo­wości.
Posiadam drugi stopień specja­lizacji w zakresie psycho­logii klinicznej, a także certy­fikat psycho­terapeuty Polskiego Towa­rzystwa Psycho­logicznego (nr 180) oraz certy­fikat psycho­tera­peuty psycho­ana­litycznego Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psycho­terapii Psycho­analitycznej (nr 217).Więcej informacji
Od 25 lat pra­cuję jako psycho­log i psycho­terapeuta.
Przez 10 lat byłam zatru­dniona w Oddziale Chorób Afe­ktywnych CSK w Łodzi, a od 20 lat pro­wadzę pry­watną pra­ktykę psychote­rapeutyczną.

Ukończy­łam studia psycho­logiczne (specja­lizacja klini­czna), a także pełne szko­lenie w zakresie psycho­terapii w Studium Psycho­terapii Labo­ratorium Psycho­edukacji w Warszawie (specja­lizacja psycho­dynamiczna) i cztero­letnią Psycho­analityczną Szkołę Psycho­terapii Polskiego Towa­rzystwa Psycho­terapii Psycho­analitycznej.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psycho­logicznego, Polskiego Towa­rzystwa Psycho­terapii Psycho­analitycznej oraz Instytutu Studiów Psycho­anality­cznych im. Hanny Segal.

Kontakt

tel. +48 600 325 252
mariapniewska@autograf.pl
AKTUALNIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ ON-LINE (SKYPE, TELEFON)

Gabinet psy­chia­trii i psy­cho­te­ra­pii psycho­analitycznej

Rafał Pniewski

specjalista psychiatra, certy­fiko­wany psycho­tera­peuta psycho­ana­lityczny Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psycho­terapii Psycho­analitycznej, certy­fiko­wany psycho­tera­peuta ana­lity­czny Insty­tutu Ana­lizy Gru­po­wej "Rasztów"

Jestem lekarzem - specja­listą w zakresie psychia­trii osób dorosłych.
Zajmuję się konsu­ltowaniem i leczeniem pacje­ntów z zaburz­eniami i chorobami psychi­cznymi, z proble­mami emocjo­nalnymi, doświa­dczających kryzysu oraz pro­blemów adaptacyjnych.
Prowadzę także psycho­terapię psycho­analityczną osób dorosłych.Więcej informacji
W latach 1991-2000 praco­wałem jako psych­iatra i nauczyciel akade­micki w Oddziale Chorób Afe­kty­wnych i w Oddziale Leczenia Zabu­rzeń Psycho­tycznych Osób Doro­słych I Kliniki Psychia­trycznej Centra­lnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Dodatkowo byłem zatru­dniony jako psychia­tra w Miejskim Ośrodku Profi­laktyki i Terapii Uzale­żnień w Łodzi i jako wykła­dowca Po­dyplo­mowego Studium Profila­ktyki Uzale­żnień UŁ.
Od 1994 r. przy­jmuję pacjentów w  prywa­tnym gabinecie i jest to aktua­lnie moje jedyne mie­jsce pracy.

Ukończył­em cztero­letnie szkole­nie w Instytu­cie Analizy Grupo­wej „Rasztów”, w którym uzysk­ałem certy­fikat grupowego psycho­terapeuty anality­cznego, a także cztero­letnią Psycho­analit­yczną Szkołę Psycho­terapii Polskiego Towa­rzystwa Psycho­terapii Psycho­anali­tycznej (certy­fikat psycho­tera­peuty psycho­ana­litycznego nr 218)

Należę do Polskiego Towa­rzystwa Psychia­trycznego, Polskie­go Towa­rzystwa Psycho­terapii Psycho­ana­lity­cznej, Instytutu Analizy Gru­powej "Rasztów" oraz Instytutu Stu­diów Psycho­anality­cznych im. Hanny Segal.

Kontakt

tel. +48 602 238 405
rafal.pniewski@wp.pl
I speak English / Hablo Español

AKTUALNIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ ON-LINE (SKYPE, TELEFON)
img
Wykonanie FoxFactory - grafika autorstwa Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej